Thomas Buck пре 5 година
родитељ
комит
e7beff8e6c

+ 56
- 3
ESR Meter/esr-case.scad Прегледај датотеку

@@ -1,3 +1,12 @@
1
+/*
2
+ * Created by:
3
+ * Thomas Buck <xythobuz@xythobuz.de> in June 2016
4
+ *
5
+ * Licensed under the Creative Commons - Attribution license.
6
+ */
7
+
8
+// -----------------------------------------------------------
9
+
1 10
 width = 67;
2 11
 height = 67.5;
3 12
 hole_nub = 5;
@@ -10,12 +19,28 @@ wall_size = 1.4;
10 19
 depth_top = 3.6;
11 20
 depth_pcb = 1.6;
12 21
 depth_bottom = 4.1;
13
-depth_gap = 0.4;
22
+depth_gap = 1.8;
14 23
 depth = depth_top + depth_pcb + depth_bottom + depth_gap;
15 24
 screw_nub_depth = depth_bottom + depth_gap;
16 25
 
26
+switch_width = 11.8;
27
+switch_height = 5.8;
28
+switch_hole = 2.2;
29
+switch_hole_dist = 15;
30
+switch_x = 2.5;
31
+switch_y = 0;
32
+
33
+cutout_width = 12;
34
+cutout_height = 2;
35
+cutout_x = 25.6;
36
+
37
+helper_disc = 5;
38
+helper_disc_height = 0.4;
39
+
17 40
 $fn = 20;
18 41
 
42
+// -----------------------------------------------------------
43
+
19 44
 module nub() {
20 45
   difference() {
21 46
     cylinder(d = hole_nub, h = screw_nub_depth);
@@ -37,6 +62,19 @@ module nubs() {
37 62
     nub();
38 63
 }
39 64
 
65
+module switch() {
66
+  translate([0, 0, switch_height / 2])
67
+    rotate([0, 90, 0])
68
+    cylinder(d = switch_hole, h = wall_size + 2);
69
+  translate([0, (switch_hole_dist - switch_width) / 2, 0])
70
+    cube([wall_size + 2, switch_width, switch_height]);
71
+  translate([0, switch_hole_dist, switch_height / 2])
72
+    rotate([0, 90, 0])
73
+    cylinder(d = switch_hole, h = wall_size + 2);
74
+}
75
+
76
+// -----------------------------------------------------------
77
+
40 78
 // base
41 79
 cube([width + (2 * wall_size), height + (2 * wall_size), wall_size]);
42 80
 
@@ -47,6 +85,9 @@ difference() {
47 85
   
48 86
   translate([-1, wall_size + height - hole_offset_top - hole_height + hole_nub, wall_size])
49 87
     cube([wall_size + 2, hole_nub, hole]);
88
+  
89
+  translate([-1, (switch_hole / 2) + wall_size + switch_x, wall_size + switch_y])
90
+    switch();
50 91
 }
51 92
 
52 93
 // bottom wall
@@ -58,8 +99,20 @@ translate([width + wall_size, 0, wall_size])
58 99
   cube([wall_size, height + (2 * wall_size), depth]);
59 100
 
60 101
 // top wall
61
-translate([0, height + wall_size, wall_size])
62
-  cube([width + (2 * wall_size), wall_size, depth]);
102
+difference() {
103
+  translate([0, height + wall_size, wall_size])
104
+    cube([width + (2 * wall_size), wall_size, depth]);
105
+  translate([wall_size + cutout_x, height + wall_size - 1, wall_size + depth - cutout_height])
106
+    cube([cutout_width, wall_size + 2, cutout_height + 1]);
107
+}
63 108
 
64 109
 translate([wall_size + (width - hole_width) / 2, wall_size + height - hole_height - hole_offset_top, wall_size])
65 110
   nubs();
111
+
112
+cylinder(d = helper_disc, h = helper_disc_height);
113
+translate([width + (2 * wall_size), height + (2 * wall_size), 0])
114
+  cylinder(d = helper_disc, h = helper_disc_height);
115
+translate([0, height + (2 * wall_size), 0])
116
+  cylinder(d = helper_disc, h = helper_disc_height);
117
+translate([width + (2 * wall_size), 0, 0])
118
+  cylinder(d = helper_disc, h = helper_disc_height);

+ 5960
- 2740
ESR Meter/esr-case.stl
Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
Прегледај датотеку


BIN
ESR Meter/foto1.jpg Прегледај датотеку


BIN
ESR Meter/foto1_small.jpg Прегледај датотеку


BIN
ESR Meter/foto2.jpg Прегледај датотеку


BIN
ESR Meter/foto2_small.jpg Прегледај датотеку


BIN
ESR Meter/foto3.jpg Прегледај датотеку


BIN
ESR Meter/foto3_small.jpg Прегледај датотеку


BIN
ESR Meter/foto4.jpg Прегледај датотеку


BIN
ESR Meter/foto4_small.jpg Прегледај датотеку


Loading…
Откажи
Сачувај